Eksperbistand - begrepet

Begrepet ekspert

Arbeidsgiveren har hovedansvaret for å finne en ekspert.

Ekspertens kompetanse kan variere, ut fra arbeidsgiverens og arbeidstakerens konkrete situasjon. Eksperten skal tilby kartlegging av muligheter og begrensninger knyttet til arbeidsforholdet og løsningsrettet bistand for å finne frem til aktuelle arbeidsoppgaver. Bistanden bør baseres på råd og veiledning. Bistanden kan også inneholde andre elementer, for eksempel observasjon. Arbeidstakeren kan gis bistand til å mestre arbeidssituasjonen i en tilbakeføringsfase og ved behov veiledes for å finne strategier for å fungere i arbeidslivet til tross for sykdom og skade. Bistand fra eksperten skal primært gis på arbeidsplassen og støtte opp under samhandlingen mellom arbeidstakeren og arbeidsgiveren.

Eksperten skal ha en offentlig godkjent utdanning eller autorisasjon på sitt område. I tillegg bør eksperten ha kompetanse på et eller flere av følgende områder:

  • kompetanse på relasjonen mellom arbeidstakere og arbeidsgiveren, arbeidstakeren og kolleger og/eller arbeidstakeren og arbeidsoppgavene
  • Tilretteleggingskompetanse
  • Kompetanse på vanskelige og diffuse fraværsrelaterte problemstillinger
  • Kompetanse på endring i arbeidslivet
  • God kjennskap til det offentlige og private hjelpeapparatet

Før det innvilges ekspertbistand, må NAV ha vurdert om eksperten oppfyller overnevnte krav. Arbeidsgiveren må om nødvendig dokumentere dette. NAV skal også ha vurdert om innholdet i ekspertbistanden faller inn under ordningen. Vurderingen av eksperten og innholdet i tiltaket bør komme frem av begrunnelsen i sakens vedtak.

Lenke til NAV.no  klikk her